Energetické pojmy užívané v energetice

ERÚ  -  Energetický regulační úřad    www.eru.cz

Energetický regulační úřad (ERÚ, úřad) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Cenové rozhodnutí pro VN a VVN č. 7/2016

 OTE – Operátor s energiemi    www.ote-cr.cz

Organizování krátkodobého trhu s elektřinou i plynem ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy vyrovnávacího trhu s regulační energií

 ČEPS  -   www.ceps.cz

Spravuje a udržuje přenosovou soustavu a reguluje hladiny výroby a spotřeby elektřiny

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 KV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona. 

Distribuční soustava  -   je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV a 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Distribuční soustava zajišťuje rozvod elektrické energie z přenosové soustavy jednotlivým koncovým uživatelům. Současně slouží pro připojování výroben elektřiny o malých výkonech (řádově do výkonu desítek MW).

Na území České republiky mezi nejvýznamnější provozovatele distribučních soustav patří společnosti ČEZ Distribuce, a. s., E.ON Distribuce, a. s. PREdistribuce, a. s.,

Dodavatelé elektřiny a plynu -  Jsou alternativy pro dodávky a individuálně dle určité jejich koncepce a strategie nastavuje nižší ceny pro koncové zákazníky

ELEKTŘINA

VVN -  velmi vysoké napětí jde o sdruženém napětí 110 kV tvoří základní pilíř distribuční soustavy. Zajišťují tranzit elektřiny z uzlových transformoven zvn/vvn a vvn/vvn do transformoven 110/vn kV. Do této sítě je vyveden výkon řady elektráren o výkonech desítek MW. Tato síť je provozována jako okružní. Zvolenému způsobu provozu odpovídá i použitý systém chránění distančními ochranami. Tato síť se vyznačuje spolu s vedeními zvn a vvn přenosové soustavy vysokou spolehlivostí, velice nízkou četností poruch a díky způsobu provozu a zálohování většina poruch při správném působení ochranných systémů nezpůsobí přerušení dodávky elektřiny odběratelům.

VN -  Vedení vysokého napětí v České republice tvoří nadzemní a podzemní vedení provozované v převážné míře s napětím 22 kV, resp. 35 kV používaných ve Východních Čechách a částečně v severních Čechách. 

NN -  Vedení nízkého napětí v České republice tvoří nadzemní a podzemní vedení provozované s unifikovaným napětím 3x230/400 V. Tato síť je provozována jako paprsková a v některých případech se využívá tzn. provoz do kruhu.

VT -   vysoký tarif

NT – nízký tarif

PLYN

VO - velkoodběratelé 

Do kategorie velkoodběratel jsou zahrnuti zákazníci odebírající plyn pro podnikatelské účely, a právnické osoby s ročním odběrem nad 4 200 MWh za rok.

MO  -  maloodběratelé

Do kategorie maloodběr jsou zahrnuti zákazníci odebírající plyn pro podnikatelské účely, a právnické osoby s ročním odběrem nad 63 do 630  MWh za rok.

Pevnou platbu za rezervovanou kapacitu pro dané odběrné místo (tzv. kapacitní složku ceny). Tato složka je vyjadřována u domácností a odběratelů s odběrem do 63 MWh/rok (cca 6000 m³/rok) pevnou platbou tzn. stálým měsíčním platem v Kč/měsíc. U odběratelů s odběrem nad 63 MWh/rok je pak tato složka vypočítávána vzorcem v závislosti na maximální denní rezervované distribuční kapacitě příslušného odběrného místa.

Variabilní platbu za odebraný plyn (tzv. komoditní složka ceny) závislou na výši ročního odběru plynu a udávanou v Kč/MWh popř. v Kč/kWh.

Regulovanými složkami ceny, které stanovuje Energetický regulační úřad vždy ke konci kalendářního roku na období jednoho roku, jsou:

  • cena za přepravu plynu
  • cena za distribuci plynu
  • cena za služby operátora trhu.

Přeprava plynu je první fází dopravy plynu k zákazníkovi. Ceny za přepravu plynu zahrnují náklady na dovoz plynu do České republiky a náklady na jeho uskladnění.

Neregulovanými složkami ceny, které určuje dodavatel plynu, jsou:

  • cena za odebraný plyn (komoditu)
  • cena za obchod, za strukturování (flexibilitu dodávky) a další poplatky stanovené dodavatelem plynu

Tyto ceny určuje dodavatel plynu a může je kdykoliv v průběhu roku měnit. Výše neregulovaných složek ceny je určována tržním mechanismem a ceny jednotlivých dodavatelů plynu se liší podle jimi uplatňované obchodní politiky. Volba vhodného dodavatele plynu je závislá pouze na vůli zákazníka.